Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Pszowie

§ 1.

Właścicielem kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego jest Gmina Miasto Pszów.

 

§ 2.

Obiekt przeznaczony jest do gry w:

a)      piłkę nożną,

b)      piłkę siatkową,

c)      piłkę koszykową.

 

§ 3.

 1. Obiekt jest ogólnodostępny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 3. Z kompleksu boisk korzystają grupy zorganizowane z pszowskich placówek oświatowych, członkowie klubów sportowych i osoby prywatne.

 

§ 4.

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 5.

 1. Obiekt jest czynny codziennie za wyjątkiem świąt uznanych za dni ustawowo wolne od pracy.
 2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkownikówwłaściciel obiektu lub animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.

 

§ 6.

 1. Godziny otwarcia w okresie od marca do października :

1)      rezerwacja dla pszowskich placówek oświatowych w godzinach od 800 do 1600za wyjątkiem wakacji i dni wolnych od zajęć szkolnych;

2)      boiska ogólnodostępne:

a)od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 2100 ,

b)   w soboty w godzinach od 1000 do 2100,

c)    niedziele w godzinach od 1400 do 2100,

d)   w okresie wakacji i czasie wolnym od zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do2100 .

 1. Godziny otwarcia w okresie od listopada do lutego :

1)      rezerwacja dla pszowskich placówek oświatowych w godzinach od 800 do 1600za wyjątkiem wakacji i dniwolnych od zajęć szkolnych;

2)      boiska ogólnodostępne:

a)od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 1900,

b)   w soboty w godzinach od 1000 do 1900,

c)    niedziele w godzinach od 1400 do 1900,

d)   w okresie ferii i czasie wolnym od zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1900.

 1. Korzystanie z Kompleksu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione.
 2. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Właściciela obiektu można korzystać z Kompleksu w dodatkowychterminach i godzinach.

 

§ 7.

 1. Opiekę nad grupą zorganizowaną dzieci i młodzieży zapewnia dana placówka oświatowa lub klubsportowy.
 2. Zajęcia dla grup niezorganizowanych organizuje i koordynuje animator sportu.
 3. Osoby dorosłe korzystają z obiektu po dokonaniu rezerwacji u animatora sportu.
 4. Pierwszeństwo rezerwacji mają mieszkańcy Miasta Pszów.

 

§ 8.

Warunkiem udziału dzieci i młodzieży do lat 18 w zajęciach organizowanych przez animatora sportu jest złożenie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w zajęciach oraz oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach.

 

§ 9.

 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do wpisania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonegoprzez animatora sportu.
 2. Korzystanie z obiektu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży potwierdza wpisem do „Rejestruużytkowników” opiekun grupy.

 

§ 10.

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowegoz zastrzeżeniem pkt 11a niniejszego regulaminu.
 2. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie typu halowego.

 

§ 11.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z ich

przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz „kolców”,

b)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk ORLIK, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., za wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d)      wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e)      palenia tytoniu, wnoszenia jedzenia oraz gumy do żucia i słonecznika,

f)       spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu,

g)      zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach,

h)      zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,

i)        wprowadzania zwierząt,

j)        przeszkadzania w zajęciach lub grze,

k)      przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku za wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych i przebywania pod opieką rodzica/prawnego opiekuna,

l)        korzystania z boisk bez zgody animatora sportu lub właściciela obiektu.

 

§ 12.

Rozstrzygnięcia regulujące postanowienia określone w § 11 niniejszego regulaminu podejmują

zarządzający obiektem, animator sportu lub konserwator obiektu, który w zależności od sytuacji może:

a)      nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b)      zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c)      nakazać opuszczenie obiektu,

d)      wezwać służby porządkowe.

 

§ 13.

Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych wyznaczonych przez

animatora sportu lub konserwatora obiektu.

 

§ 14.

Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za szkody

wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

§ 15.

Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do uwag i zaleceń animatora sportu lub konserwatora obiektu.