Aktualności

Regulamin korzystania z kompleksu boisk sportowych „Moje boisko – Orlik 2012” w Pszowie

§ 1.

Właścicielem kompleksu boisk sportowych usytuowanych w Pszowie przy ulicy Kraszewskiego jest Gmina Miasto Pszów.

 

§ 2.

Obiekt przeznaczony jest do gry w:

a)      piłkę nożną,

b)      piłkę siatkową,

c)      piłkę koszykową.

 

§ 3.

 1. Obiekt jest ogólnodostępny na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.
 3. Z kompleksu boisk korzystają grupy zorganizowane z pszowskich placówek oświatowych, członkowie klubów sportowych i osoby prywatne.

 

§ 4.

Wejście na obiekt jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości i obowiązku przestrzegania niniejszego regulaminu.

 

§ 5.

 1. Obiekt jest czynny codziennie za wyjątkiem świąt uznanych za dni ustawowo wolne od pracy.
 2. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkownikówwłaściciel obiektu lub animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.

 

§ 6.

 1. Godziny otwarcia w okresie od marca do października :

1)      rezerwacja dla pszowskich placówek oświatowych w godzinach od 800 do 1600za wyjątkiem wakacji i dni wolnych od zajęć szkolnych;

2)      boiska ogólnodostępne:

a)od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 2100 ,

b)   w soboty w godzinach od 1000 do 2100,

c)    niedziele w godzinach od 1400 do 2100,

d)   w okresie wakacji i czasie wolnym od zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 900 do2100 .

 1. Godziny otwarcia w okresie od listopada do lutego :

1)      rezerwacja dla pszowskich placówek oświatowych w godzinach od 800 do 1600za wyjątkiem wakacji i dniwolnych od zajęć szkolnych;

2)      boiska ogólnodostępne:

a)od poniedziałku do piątku w godzinach od 1600 do 1900,

b)   w soboty w godzinach od 1000 do 1900,

c)    niedziele w godzinach od 1400 do 1900,

d)   w okresie ferii i czasie wolnym od zajęć szkolnych od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1900.

 1. Korzystanie z Kompleksu w innych godzinach bez zezwolenia jest zabronione.
 2. W wyjątkowych przypadkach za zgodą Właściciela obiektu można korzystać z Kompleksu w dodatkowychterminach i godzinach.

 

§ 7.

 1. Opiekę nad grupą zorganizowaną dzieci i młodzieży zapewnia dana placówka oświatowa lub klubsportowy.
 2. Zajęcia dla grup niezorganizowanych organizuje i koordynuje animator sportu.
 3. Osoby dorosłe korzystają z obiektu po dokonaniu rezerwacji u animatora sportu.
 4. Pierwszeństwo rezerwacji mają mieszkańcy Miasta Pszów.

 

§ 8.

Warunkiem udziału dzieci i młodzieży do lat 18 w zajęciach organizowanych przez animatora sportu jest złożenie pisemnej zgody rodziców/prawnych opiekunów na udział w zajęciach oraz oświadczenie rodzica o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału dziecka w zajęciach.

 

§ 9.

 1. Korzystający z obiektu zobowiązani są do wpisania się do „Rejestru użytkowników” prowadzonegoprzez animatora sportu.
 2. Korzystanie z obiektu grup zorganizowanych dzieci i młodzieży potwierdza wpisem do „Rejestruużytkowników” opiekun grupy.

 

§ 10.

 1. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowegoz zastrzeżeniem pkt 11a niniejszego regulaminu.
 2. Na boisku piłkarskim dopuszcza się obuwie typu halowego.

 

§ 11.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom oraz korzystania z boisk zgodnie z ich

przeznaczeniem zabrania się:

a)      używania butów piłkarskich na metalowych korkach oraz „kolców”,

b)      wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk ORLIK, np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp., za wyjątkiem pojazdów używanych przez osoby niepełnosprawne,

c)      niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

d)      wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

e)      palenia tytoniu, wnoszenia jedzenia oraz gumy do żucia i słonecznika,

f)       spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu,

g)      zaśmiecania, wnoszenia napojów w szklanych i metalowych opakowaniach,

h)      zakłócania porządku i używania wulgaryzmów,

i)        wprowadzania zwierząt,

j)        przeszkadzania w zajęciach lub grze,

k)      przebywania na terenie obiektu osobom poniżej 15 roku życia po zmroku za wyjątkiem zorganizowanych grup sportowych i przebywania pod opieką rodzica/prawnego opiekuna,

l)        korzystania z boisk bez zgody animatora sportu lub właściciela obiektu.

 

§ 12.

Rozstrzygnięcia regulujące postanowienia określone w § 11 niniejszego regulaminu podejmują

zarządzający obiektem, animator sportu lub konserwator obiektu, który w zależności od sytuacji może:

a)      nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,

b)      zwrócić uwagę na niewłaściwe, niezgodne z regulaminem zachowanie,

c)      nakazać opuszczenie obiektu,

d)      wezwać służby porządkowe.

 

§ 13.

Osoby przebywające na obiekcie mogą korzystać z pomieszczeń socjalnych wyznaczonych przez

animatora sportu lub konserwatora obiektu.

 

§ 14.

Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za szkody

wyrządzone na obiekcie na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

 

§ 15.

Korzystający z kompleksu boisk są zobowiązani do przestrzegania regulaminu i stosowania się do uwag i zaleceń animatora sportu lub konserwatora obiektu.

KOMPLEKS BOISK SPORTOWYCH „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” W PSZOWIE PRZY UL. KRASZEWSKIEGO

Godziny otwarcia marzec - listopada 2022

pn - pt    16:00 - 21:00

sb    10:00 - 21:00

nd    14:00 - 21:00

 

W miesiącach lipiec - sierpień 2022

pn - sb    10:00 - 21:00

nd    14:00-21:00

 

Godziny otwarcia grudzień 2022

pn - pt    16:00 - 19:00

sb    10:00 - 19:00

nd    14:00 - 19:00

 

Rezerwacja boiska - 533 832 342

(Telefoniczna rezerwacja boiska pod w/w nr. telefonu TYLKO w godzinach otwarcia orlika)

 
 W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników właściciel obiektu lub animator sportu może zabronić korzystania z obiektu.

 

Dodatkowe informacje dotyczące funkcjonowania boiska ORLIK można uzyskać pod numerem telefonu 32 716 08 29 w godzinach pracy Urzędu

Otwieramy Orlik

Od poniedziałku (19.04) będzie czynne boisko Orlik w Pszowie przy ul. Kraszewskiego. Na obiekcie obowiązuje limit miejsc - do 25 osób. 

Zasady sanitarne obowiązujące na Orliku: 

Otwieramy boisko

W związku z zapowiedzianym przez Rząd RP zmianami, boisko Orlik zostanie otwarte od 13 lutego 2021 r. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały na razie przez dwa tygodnie. Nadal obowiązuje reżim sanitarny. 

Godziny otwarcia boiska Orlik 

Poniedziałek - Czwartek 16.00-21.00

Sobota 10.00-15.00

Niedziela 14.00-19.00